Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1403 người đang online
  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Xét Tờ trình số 87/TTr-HĐND ngày 27/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, khóa XXI.

  • Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 3 về việc phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 huyện Như Xuân; Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Như Xuân về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; Căn cứ Biên bản thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính Thanh Hoá ngày 07/4/2023 về việc thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Như Xuân; Sau khi xem xét Tờ trình số 110 /TTr-UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 98/BC- HĐND ngày 04/6/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất.