Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
412 người đã bình chọn
457 người đang online
  • Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1889-QĐ/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Lương Thị Hoa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023

  • Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp dân định kỳ quí I năm 2023

  • Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

  • Theo Thông báo số 123/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Như Xuân, Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân theo định kỳ tháng 12 được tổ chức vào ngày 15/12/2022.

  • Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo điều chỉnh lịch tiếp dân Quý III năm 2022,

  • Căn cứ Luật Tiếp công dân số ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Thông báo số 293/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022;

1