Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
523 người đã bình chọn
622 người đang online
 • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: số 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; số 1218/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 95/TTr-TNMT ngày 01/4/2024 về việc đề nghị phê duyệt Phương án đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022).

 • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: số 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; số 1218/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 609/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 96/TTr-TNMT ngày 01/04/2024 về việc đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH 2 Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của UBND huyện Như Xuân).

 • Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: số 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

 • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: số 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 59/TTr-TNMT ngày 05/3/2024 về việc đề nghị phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/03/2022).

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 1917/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 về việc Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 2210/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐUBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 2326/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân);; Căn cứ Báo cáo số 08/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 08/11/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 162/TB-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh; số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 2248/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 2251/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 2328/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); Căn cứ Báo cáo số 07/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 08/11/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 161/TB-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh; số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1864/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 2108/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Báo cáo số 06/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 02/11/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 157/TB-UBND ngày 30/10/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân; số 2248/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); số 2251/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 2 (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); số 2331/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); UBND huyện Như Xuân thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022)

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); 2 số 1917/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 về việc Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐUBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 2210/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 2326/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); UBND huyện Như Xuân thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân),

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân; số 2248/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); số 2251/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐTĐGĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng thẩm định giá về kết quả thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đấu giá đất theo Quyết định 2248/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 thuộc MBQH Các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022); Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện tại Tờ trình số 178/TTr-TCKH ngày 31/10/2023 về việc đề nghị phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đấu giá đất theo Quyết định 2248/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 thuộc MBQH Các khu dân cư xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (MBQH tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/02/2022).

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 337/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân; số 1864/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); số 2108/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); số 2152/QĐ-UBND 2 ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); UBND huyện Như Xuân thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

 • Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân; số 1864/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTĐGĐ ngày 20/10/2023 của Hội đồng thẩm định giá về kết quả thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư thôn Cát l i, và Cát Xuân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện tại Tờ trình số 172/TTr-TCKH ngày 20/10/2023 về việc đề nghị phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư thôn Cát l i, và Cát Xuân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022).

 • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 1917/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 về việc Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 258/TTr-TNMT ngày 23/10/2023 về việc đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân).

1 2 3 
  °