Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1507 người đang online
 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Bình Lương tại tờ trình số 71/TTr-UBND, ngày 22/9/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới 2 nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện V/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Thanh Sơn tại tờ trình 2 số 30/TTr-UBND, ngày 31/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt dự án: Đường giao thông xã Cát Vân đi xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá Xét Tờ trình số 315/TTr-BQL ngày 14/9/2023 của giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân về việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 104/KTHT-TĐ ngày 21/9/2023.

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện. V/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Thanh Xuân tại tờ trình số 49/TTr-UBND, ngày 29/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới 2 nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Thanh Phong tại tờ trình 2 số 50/TTr-UBND, ngày 19/9/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Cát Tân tại tờ trình số 25/TTr-UBND, ngày 24/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Bình Lương tại tờ trình số 68/TTr-UBND, ngày 25/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới 2 nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hó về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng, điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Tân Bình tại tờ trình số 50a/TTr-UBND và 50b/TTr-UBND ngày 21/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hó về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng, điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Tân Bình tại tờ trình số 50a/TTr-UBND và 50b/TTr-UBND ngày 21/8/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Thực hiện công văn số 733/BDT-CSTT, ngày 06/7/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa v/v triển khai thực hiện nội dung Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, nguồn vốn năm 2022.

 • Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/05/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến đường D1/K7 (Thanh Quân - Châu Hội) đoạn qua địa phận huyện Như Xuân do ảnh hưởng của cơn bão số 4 diễn ra từ ngày 28/9/2022 đến ngày 02/10/2022 và mưa lớn sau bão; Xét Tờ trình số 134/TTr-BQL ngày 06/6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 49/TĐ-KTHT ngày 8/6/2023,

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 23/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 45/KTHT-TĐ ngày 25/5/2023 (Kèm theo Tờ trình số 97/TTr-BQLDA ngày 09/5/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân),

 • Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Căn cứ Công văn số 3066/SXD-QH ngày 17/5/2023 của Sở Xây dựng v/v ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường THCS và THPT Như Xuân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 42/KTHT-TĐ ngày 23/5/2023 (kèm theo Tờ trình số 68/TTr-BQLDA ngày 11/4/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân)

 • Căn cứ Nghị Quyết 371/NQ-HĐND tỉnh, ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

 • Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân đến năm 2030; Căn cứ văn bản số 9658/SXD-QH ngày 26/12/2022 của Sở Xây dựng v/v nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm vịt giống công nghệ cao tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân; 2 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 197/TĐ-KTHT ngày 27/12/2022 (kèm theo Tờ trình số 11/TTr-MVNX ngày 06/12/2022 của Công ty TNHH Mavin Như Xuân),

 • Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

1 2