Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2858 người đang online
 • Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ công văn số 106/SNV-CCVC ngày 11/01/2024 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Công văn số 1023 – CV/HU ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ huyện ủy về thống nhất chủ trương hợp đồng giáo viên, năm 2024; Trên cơ sở Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện Như Xuân về việc Xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên phổ thông công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện Như Xuân

 • Căn cứ công văn số 106/SNV-CCVC ngày 11/01/2024 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Côn văn số 1023 – CV/HU ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ huyện ủy về thống nhất chủ trương hợp đồng giáo viên, năm 2024; UBND huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên phổ thông công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

 • Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBNDtỉnh Thanh Hóa quản lý; Căn cứ Công văn số 15048/UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục vàĐào tạo huyện Như Xuân; Căn cứ Công văn số 3041/SNV-CCVC ngày 08/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đàotạo huyện Như Xuân; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 77/TTr-PNV ngày 25/12/2023 về phương án điều động giáo viên và phân công công tác giáo viên tuyển dụng năm 2023.

 • Căn cứ Công văn số 3041/SNV-CCVC ngày 08/12/2023 của Sở Nội vụ về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Như Xuân. Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023. Để việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Như Xuân thông báo và yêu cầu các ông, bà đã trúng tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

 • Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Căn cứ Công văn số 15048/UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân; Căn cứ Công văn số 3041/SNV-CCVC ngày 08/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân;

 • Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Căn cứ Công văn số 15048/UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân; Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023; Xét Báo báo số 11/BC-HĐTD ngày 28/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng về việc báo cáo kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023;

 • Căn cứ Công văn số 15048/UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân; Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 11/9/2023 và Thông báo số 147/TB-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023

 • Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thị nâng ngạch, thị hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Căn cứ Công văn số 15048/UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân; Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023

 • Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức giáo dục theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 11/9/2023 và Thông báo số 147/TB-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân năm 2023

 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

 • Căn cứ Công văn số 15048 /UBND-THKH ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023,

1 2 
  °