Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

 • Ủy ban nhân dân huyện đang tải Tài liệu giới thiệu chung về Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật để các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn thuận lợi trong việc nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 • Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Phòng tư pháp cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cung cấp những thông tin cơ bản về nội dung, mục đích, ý nghĩa lợi ích mang lại cho con người và trình tự thủ tục thực hiện để cán bộ, công chức, đang viên và toàn thể nhân dân cùng biết.

 • Để triển khai kịp thời các quy định tại Thông tư số số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp (Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành ngày 25/3/2022), Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã ban hành Công văn số 331/UBND – TP ngày 24/02/2022 về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Sau đây Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện giới thiệu rộng rãi đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện một số điểm nổi bật trong nội dung Thông tư.

 • Chiều ngày 31/3. Tại nhà văn hóa xã Thượng Ninh, Chi đoàn Công an Huyện phối hợp với Đoàn xã Thượng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích và các hành vi, vi phạm pháp luật có liên quan. Dự Hội nghị có Ban chấp hành đoàn xã Thượng Ninh, Bí thư chi đoàn công an Huyện và 80 em học sinh khối lớp 9 trường THCS xã Thượng Ninh đã về dự.

 • Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hạn chế, giảm số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước tại các xã, thị trấn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đăng tải cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật đất đai và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 • Thực hiện các quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng. Phòng Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đăng tải công khai toàn văn nội dung văn bản luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện

 • Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, ...Ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

 • Luật Thi hành án Hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Thực hiện các quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật thanh hành án hình sự, Phòng Tư pháp Như Xuân - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện cung cấp đến đông đảo quần chúng nhân dân toàn bộ nội dung Luật Thi hành án hình sự

 • Ngày 08/02/2022 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành ngày 25/3/2022.

 • Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐTTg; Công văn số 72/STP-PBGDPL ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả cũng như đảm bảo thực hiện nhiệm vụ gắn với tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện. Ngày 27/2/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 185/UBND-TP.

 • Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2022

 • Để bà con nhân dân và người chưa thành niên có thêm kênh thông tin tiện ích trong quá trình tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính. Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa cung cấp tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính".

 • Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đất đai. Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Luật đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014. Để thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cung cấp đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, toàn bộ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện đề cương tuyên truyền phổ biến Luật Đất Đai năm 2013.

 • Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, đáng chú ý là có các quy định liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, cụ thể như sau:

 • Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn...

 • Tìm hiểu một số quy định về xử lý trách nhiệm hình sự liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

1 2