Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
952/QĐ-UBND 10/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại UBND huyện Như Xuân
951/QĐ-UBND 10/06/2020 QUYẾT ĐỊNH V/việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành ( tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ ), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. ( Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020 )
950/QĐ-UBND 10/06/2020 Bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Tuyến đường: Yên Cát - Thanh Quân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn vốn: Sự nghiệp huyện năm 2018)
949/QĐ-UBND 10/06/2020 QUYẾT ĐỊNH V/việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tràn Hón Thành xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. ( Nguồn vốn: Khuyến khích phát triển GTNT năm 2020 )
878/UBND-TNMT 10/06/2020 v/v đề nghị bổ sung dự án đường dây 220KV thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào KH sử dụng đất năm 2021
877/UBND-NN& PTNT 10/06/2020 v/v thanh tra dự án hỗ trợ PTSX chương trình NTM giai đoạn 2017-2019
876/UBND-VHTT 10/06/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TTVH ngày 26/5/2020 của Trung tâm Văn hoá tỉnh
874/UBND-VHTT 10/06/2020 V/v triển khai thí điểm Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.
873/UBND-DT 10/06/2020 V/v Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra số 758/KL-BDT ngày 30/10/2019 của Trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa
872/UBND-KTHT 10/06/2020 V/v Báo cáo rà soát thời gian thực hiện thủ tục hành chính thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng.
871/UBND-NN& PTNT 10/06/2020 báo cáo tiến độ NTM đến 30/6/2020
177/BC-UBND 10/06/2020 BC kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12
176/BC-UBND 10/06/2020 báo cáo kết quả công khai giải quyết thủ tục hành chính
104/KH-UBND 10/06/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
103/KH-UBND 10/06/2020 KẾ HOẠCH Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
1 2 3 4 5 6