Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2615 người đang online

THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 06 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Xét Báo cáo số: 03/BC-BKTSH ngày 05/7/2023 của Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Quản lý biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp huyện Như Xuân giai...(19/09/2023 11:12 SA)

THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(06/07/2023 11:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã...(27/06/2023 10:56 SA)

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(07/06/2023 10:53 SA)

THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân(10/05/2023 10:48 SA)

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng(20/05/2022 10:28 SA)

    °