Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
516 người đã bình chọn
2776 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, công trình phụ trợ và trang thiết bị

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/02/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, công trình phụ trợ và trang thiết bị; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 119/KTHT-TĐ ngày 12/10/2023 (kèm theo Tờ trình số 13/TTr-THCSTN ngày 20/9/2023 của Trường THCS Thượng Ninh),

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(27/12/2023 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(25/12/2023 11:38 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(25/12/2023 11:37 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(20/12/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

    °