Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
516 người đã bình chọn
2123 người đang online

BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015; Nghị quyết 397/NQHĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2). Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2); Căn cứ Nghị quyết số 137/2020 /NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Như Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2026 huyện Như Xuân; Căn cứ Thông báo kết luận số 387-TB/HU ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung kết luận hội nghị ngày 28/9/2023.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(27/12/2023 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(25/12/2023 11:38 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(25/12/2023 11:37 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(20/12/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

    °