Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2419 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Làng Mài đi thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 27 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đường giao thông thôn Làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/5/2023 của HĐND huyện Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Làng Mài đi thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 71/KTHT-TĐ ngày 21/7/2023 (kèm theo Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 10/7/2023 của UBND xã Bình Lương)

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °