Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
1830 người đang online
 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Căn cứ Các Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch khu vực và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân; Quyết định 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân;

 • Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Như Xuân; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Nội dung thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3); Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Phong năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Thanh Phong về việc đề nghị điều chỉnh hộ tham gia Dự án hỗ trợ phát sản xuất cộng đồng năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025);

 • Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 2 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hoá: số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

 • Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 2 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hoá: số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

 • Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 2 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hoá: số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Như Xuân; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Nội dung thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3)

 • Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 2 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hoá: số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

 • Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa v/v Phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ưong giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân;

 • Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐCP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 257/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; số 369/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh: số 2751/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023;

 • Thực hiện công văn số 733/BDT-CSTT, ngày 06/7/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa v/v triển khai thực hiện nội dung Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo QĐ số 1719/QĐ-TTg, (nguồn vốn năm 2022)

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Xuân Hòa tại tờ trình số 63/TTr-UBND, ngày 4/10/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022).

 • Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao danh mục và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 281/CV-NHCS, ngày 08/9/2023 của Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện v/v thống nhất đối tượng; điều kiện được vay vốn và mục đích sử dụng vốn vay Hỗ trợ làm nhà ở thuộc Dự án 1 theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc và UBND xã Thanh Lâm tại tờ trình số 55/TTr-UBND, ngày 20/9/2023, về việc xin phê duyệt Danh sách hỗ trợ xây mới 2 nhà ở thuộc Nội dung 02 - Dự án 01 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022)

 • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện về phê duyệt danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện. Sau khi nghiên cứu Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2016; Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2);

 • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình số 180/TTr-UBND, ngày 29/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; Luật xây dựng; Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2); Báo cáo thẩm định số 150/BC-TCKH ngày 20/9/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo kết quả thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tiến hành thẩm tra Tờ trình số 182/TTrUBND, ngày 29/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu các văn bản quy định về Luật đầu tư công: Luật xây dựng; Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2); Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 23/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạc sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; Báo cáo thẩm định số 151/BC-TCKH ngày 20/9/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo kết quả thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình số 184/TTr-UBND, ngày 02/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10 đi Làng Má xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư công; Luật xây dựng; Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2); Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 23/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạc sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; Báo cáo thẩm định số 152/BC-TCKH ngày 20/9/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo kết quả thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10 đi Làng Má xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện huyện đã tiến hành thẩm tra nội dung Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 29/9/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc “Đề nghị điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường TH và THCS Xuân Qùy. Hạng mục: Xây dựng 4 phòng học khu chính khối THCS và các hạng mục phụ trợ. Sau khi nghiên cứu Luật đầu tư công số: 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 23/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạc sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; Báo cáo thẩm định số 155/BC-TCKH ngày 22/9/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc báo cáo kết quả thẩm định nghị điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường TH và THCS Xuân Qùy. Hạng mục: Xây dựng 4 phòng học khu chính khối THCS và các hạng mục phụ trợ.

1 2 3 
  °