Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1592 người đang online
  • Chiều ngày 29/9. Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn đã về dự.

  • Sáng ngày 28/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức Hội nghị, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng đơn vị có liên quan.

  • Chiều ngày 26/9. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện; lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy.

  • Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về quản lý biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026, UBND huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026,

  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Xét Báo cáo số: 03/BC-BKTSH ngày 05/7/2023 của Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân.

  • Căn cứ Quyết định 08/2022/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Công văn số 741/SNV-XDCQ&CTTN ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Công văn số 1491/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Như Xuân; Căn cứ Phương án số 57/PA-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

  • Căn cứ Quyết định số 867/QĐ - UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mặt bằng xây 2 dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 218/TTr-TNMT ngày 21/9/2023 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Lô A17, A19 thuộc MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020).

  • Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 723/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về việc Phê duyệt đầu tư các dự án Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng đấu giá các khu dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân đợt I năm 2021; số 976/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc đính chính Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt đầu tư các dự án Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng đấu giá các khu dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân đợt I năm 2021; số 1313/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

  • Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: Số 3821/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhươṇ g quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 189/TTr-TNMT ngày 07/9/2023 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022).