Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
505 người đã bình chọn
2035 người đang online
  • Căn cứ Nghị quyết số 137/2020 /NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Như Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2026 huyện Như Xuân; Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Như Xuân khóa XXI, kỳ họp thứ 3 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Như Xuân; Sau khi xem xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 145/BCHĐND, ngày 09/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp

  • Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sau khi xem xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân về việc không ủy quyền giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom đường Hồ Chí Minh khu dân cư mới tại khu phố 2 và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Khu phố Lúng kết nối với Mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu chợ mới Yên Cát khu phố 3, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân; Báo cáo thẩm tra số: 143/BC- HĐND ngày 04/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

  • Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sau khi xem xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) Xuân Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Xây dựng 4 phòng học khu chính khối THCS và các hạng mục phụ trợ; Báo cáo thẩm tra số: 142 /BC- HĐND ngày 04/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

    °