Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
1086 người đang online
 • Căn cứ Quyết định Số 2720/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 thực hiên chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường giao thông khu trung tâm đoạn tại thôn Nghịu, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của UBND xã Xuân Hòa và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 154/TĐ-KTHT ngày 25/12/2023.

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 117/NĐ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 393/TTr- BQLDA ngày 01/12/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 152/TĐ-KTHT ngày 20/12/2023,

 • Căn cứ Quyết định Số 2720/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 thực hiên chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 01/112023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại điểm du lịch đã được quy hoạch là Đền Chín Gian, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 • Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 01/112023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sân thể thao xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23/11/2023 của UBND xã Thượng Ninh và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 148/TĐ-KTHT ngày 15/12/2023

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 124/NĐ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Tá Kéng, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 113/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân về việc chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Hồ Đồng Cùng, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 139/KTHT-TĐ ngày 20/11/2023 (kèm theo Tờ trình số 368/TTr-BQLDA ngày 10/11/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện),

 • Thưc hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023; Đồng thời tiếp thu thông tin Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường ngày 20/11/2023, có bài “Thanh Hóa: cần sớm xử lý dứt điểm vướng mắc cho người dân tại Cụm công nghiệp Thượng ninh”. UBND huyện xin báo cáo kết quả làm việc và xác minh thông tin Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 30/2016/QH14, Luật 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10 đi Làng Má xã Bãi Trành, huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 140/KTHT-TĐ ngày 20/11/2023 (kèm theo Tờ trình số 379/TTr-BQLDA ngày 15/11/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện).

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp khu phố Trung Thành đi Xuân Thịnh, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 30/10/2023 của UBND thị trấn Yên Cát và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 127/TĐ-KTHT ngày 30/10/2023,

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp thôn Liên Hiệp, xã Hóa Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 03/10/2023 của UBND xã Hóa Qùy và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 126/TĐ-KTHT ngày 27/10/2023.

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Thanh Hòa và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 125/TĐ-KTHT ngày 27/10/2023.

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp tại thôn Xuân Phú, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 24/9/2023 của UBND xã Xuân Bình và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 123/TĐ-KTHT ngày 19/10/2023,

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp khu làng Chen thôn 6, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Bãi Trành và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 120/TĐ-KTHT ngày 16/10/2023,

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 122/KTHT-TĐ ngày 19/10/2023 (kèm theo Tờ trình số 295/TTr-BQLDA ngày 24/8/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện).

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/02/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, công trình phụ trợ và trang thiết bị; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 119/KTHT-TĐ ngày 12/10/2023 (kèm theo Tờ trình số 13/TTr-THCSTN ngày 20/9/2023 của Trường THCS Thượng Ninh),

1 2 3 4 5 6    
  °