Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
526 người đã bình chọn
5354 người đang online
 • Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư số 15 /2021/TT-BGTVT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 • Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐCP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-UBDT, ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc Trung ương. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

 • Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 33/KTHT-TĐ ngày 26/3/2024 (Kèm theo Tờ trình số 76/TTr-BQLDA ngày 19/02/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân)

 • i tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Căn cứ Các Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch khu vực và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân; Quyết định 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân;

 • Căn cứ Quyết định Số 2720/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 thực hiên chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường giao thông khu trung tâm đoạn tại thôn Nghịu, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của UBND xã Xuân Hòa và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 154/TĐ-KTHT ngày 25/12/2023.

 • Căn cứ Quyết định Số 2720/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 thực hiên chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 01/112023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại điểm du lịch đã được quy hoạch là Đền Chín Gian, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

 • Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 117/NĐ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 393/TTr- BQLDA ngày 01/12/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 152/TĐ-KTHT ngày 20/12/2023,

  °