Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
250 người đang online

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 07 - 04 - 2022
100%

Để triển khai kịp thời các quy định tại Thông tư số số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp (Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành ngày 25/3/2022), Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã ban hành Công văn số 331/UBND – TP ngày 24/02/2022 về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Sau đây Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện giới thiệu rộng rãi đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện một số điểm nổi bật trong nội dung Thông tư.

    Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn  trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Thông tư đưa ra 6 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS).

    Cụ thể gồm: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức ĐGTS; nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí ĐGTS phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức ĐGTS do Bộ Tư pháp công bố và nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

    Đồng thời, để đảm bảo tính công khai, minh bạch của việc lựa chọn tổ chức ĐGTS, cũng như tăng cường trách nhiệm của người có tài sản của quá trình đánh giá, lựa chọn tổ chức ĐGTS, Thông tư quy định sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc ĐGTS, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS về việc lựa chọn tổ chức ĐGTS với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức ĐGTS trong thời hạn ít nhất là 3 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

    Thông tư còn hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS để đảm bảo tính khách quan; theo đó, người có tài sản đấu giá tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá hoặc lựa chọn hình thức khác để đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS và chịu trách nhiệm về việc đánh giá này. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức ĐGTS chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và xử lý các tình huống theo quy định.

    Tổ chức ĐGTS được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức ĐGTS trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức ĐGTS có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán ĐGTS do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức ĐGTS đó thì tổ chức ĐGTS đó bị trừ 50% tổng số điểm.

    Ngoài ra, Thông tư còn quy định trách nhiệm của người có tài sản đấu giá; cụ thể, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm thông báo công khai việc lựa chọn, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn và chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn tổ chức ĐGTS; xem xét, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức ĐGTS cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn và kết quả lựa chọn tổ chức ĐGTS kèm theo kết quả xác minh trong trường hợp tổ chức ĐGTS cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; trách nhiệm khác theo quy định của Luật ĐGTS, Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan./.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)