V/v triển khai Quyết định số 201/QĐ-STP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa

Ngày 11 tháng 10 năm 2022 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa có ban hành Quyết định số 201/QĐ-STP về việc ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Quyết định số 201/QĐ-STP ngày 11/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp).

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/a0ff0ed29ca86eadQuyet-dinh-567(11.10.2022_09h07p38)_signed-431.pdf

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/10eabdf304c3875dtrien-khai-Quyet-dinh-so-201.QD.STP-ngay-11-thang-10-7(14.10.2022_14h29p18)_signed.pdf

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/cc428db3ccdbdcedTai-cau-truc-quy-trinh-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-khai-tu-dang-ky-ket-hon(11.10.2022_09h05p16)_signed-425.pdf