QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân. Hạng mục: Bếp ăn một chiều

Căn cứ Quyết định 2203/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện Như Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân. Hạng mục: Bếp ăn một chiều; Xét Tờ trình số 38/TTr-MNTL ngày 05/10/2022, của Trường MN Thanh Lâm và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 173/TĐ-KTHT ngày 01/11/2022.

tải văn bản tại đây