V/v tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID

Thực hiện Công văn số 14785/UBND-KSTTHCNC ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử. Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu về xuất nhập cảnh; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về công tác tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VneID nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích của ứng dụng VneID và sử dụng ứng dụng của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích ứng dụng VneID và sử dụng ứng dụng được thuận lợi hiệu quả; hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06. Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện Như Xuân hướng dẫn các phòng, ban, ngành cấp huyện, các cơ quan, đơn vị,

tải văn bản tại đây