QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Xét Tờ trình số 83/TTr-BQLDANN ngày 06/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 165/TĐ-KTHT ngày 14/10/2022,

tải văn bản tại đây