QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư thôn xã Cát Vân, huyện Như Xuân. Hạng mục: San lấp mặt bằng thôn Vân Hòa (vị trí 2)

Xét Tờ trình số 126/TTr-BQLDA ngày 26/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 166/TĐ-KTHT ngày 10/10/2022.

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/498acca9cff9fbcd2430%20%20Quyet-dinh-phe-duyet-BC-KTKT-san-nen-Cat-Van-(18.10.2022_13h34p30)_signed%20(1).pdf