THÔNG BÁO Lịch tiếp dân Quý III năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo điều chỉnh lịch tiếp dân Quý III năm 2022,

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/978e1ea3ed01406dLich-tiep-cong-dan-Quy-III-nam-2022(12.10.2022_15h06p53)_signed.pdf