THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân số ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Thông báo số 293/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022;

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/b2c4da3d65972d3dXem%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20t%E1%BA%A1i%20%C4%91%C3%A2y%20%20T%E1%BA%A3i%20v%E1%BB%81.pdf