QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Như Xuân

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-09/85dd8d24edc5c1bdQD-CONG-KHAI-QTNS_signed_dongnd.nhuxuan_15-07-2022-17-23-20(15.07.2022_22h28p16)_signed%20(1).pdf