Triển khai tài liệu giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Ủy ban nhân dân huyện đang tải Tài liệu giới thiệu chung về Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật để các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn thuận lợi trong việc nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

tải văn bản tại đây

Phòng Tư pháp