Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

                                                                Lê Văn Thuận 

                                                   - Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

                                                   - Ngày sinh 03/02/1974

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                          BÀ VI THỊ PHƯỢNG

                                                           - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

                                                      - Ngày sinh: 15/02/1974