Đảm bảo an ninh trật tự - nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

        Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, biến đổi nhanh chóng, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường đã và đang trở thành vấn đề lo ngại chung của toàn cầu. Nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vươn nhưng bên cạnh đó cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức to lớn, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Hoạt động của bọn tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng vẫn là vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

        Nhưng với tinh thần chủ động tiến công, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và sự giám sát, ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân trên địa bàn, lưc lượng Công an huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là:

        Đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự trên địa bàn, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới"; Chỉ thị số 21, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm; Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT; Pháp lệnh số 16 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 07 của Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

        Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động tổ chức người xuất cảnh trái phép đi lao động ở Trung Quốc; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các dự án, chính sách lớn về kinh tế, xã hội, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng truyên truyền phá hoại nội bộ, móc nối, tập hợp lực lượng, kích động khiếu kiện, biểu tình. Thực hiện có hiệu quả Đề án 05/ĐA-BCA-TCAN ngày 16/4/2015 của Bộ Công an về "Công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và quy trình công tác công an đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

        Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình hành động, đề án, chương trình mục tiêu về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự như: Đề án "Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; Đề án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020; Đề án II về phòng chống tội phạm có tổ chức. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt vận động đối tượng truy nã. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề có nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm với tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn dân cư; không để xảy ra tình trạng trồng cây thuốc phiện, cần sa trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiến nghị các cấp, các ngành kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý về môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm.

        Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, quy trình, quy định công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục liên quan đến người dân. Triển khai có hiệu quả Đề án “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyên quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”.

        Trên lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị định số 06 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT… Chủ động xây dựng và nhân rộng mô hình Camera an ninh trên địa bàn các xã Xuân Bình, Bãi Trành, Thượng Ninh và Yên Lễ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật.

        Thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp đảm bảo ANTT, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân luôn được giữ vững, ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đại tá Lê Hải Đăng, UVBTV, Trưởng Công an huyện