Xã Thanh Xuân đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, cùng với việc tuyên truyền, khuyến khích người dân tự lực vươn lên. Năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Thanh Xuân, tiếp tục có biến chuyển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

        Cấp ủy đảng, chính quyền xã Thanh Xuân đã có những chủ trương, cách làm phù hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào canh tác, giúp người dân nâng cao thu nhập. Đồng thời, xã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xóa đói, thoát nghèo hiệu quả. Nhờ đó, đời sống người dân ngày được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm theo tiêu chí đề ra. Kết quả sau khi rà soát tiêu chí hộ nghèo của xã năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã trên 60%, tỷ lệ hộ cận nghèo trên 20%; Trong quá trình thực hiện chương trình  xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 28,18%, chủ trương của xã phấn đấu hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội là dưới 18%.Thu nhập bình quân đầu người trên 21 triệu đồng/năm.

        Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc lồng ghép, thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng; nâng cao dân trí; rà soát, phân loại hộ nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân phát triển kinh tế...

Đoàn Lưu