Huyện Như Xuân tổ chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, xã tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.

Sáng ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Trung ương Đảng. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Tại huyện Như Xuân được tổ chức với 3 điểm cầu ở huyện, 18 điểm cầu các xã, thị trấn. Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nội dung Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia", Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Chỉ thị số 32 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới", Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Kết luận số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kết luận số 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Kết luận số 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

         Tại hội nghị, các báo cáo viên Tỉnh ủy cũng đã quán triệt, triển khai các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận trên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

         Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ xây dựng các kế hoạch sát với thực tiễn địa phương để thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị các cấp và trong quần chúng nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Vũ Hồng