Huyện Như Xuân xây dựng gia đình, khu phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa

Để phong trào xây dựng gia đình, khu phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa đi vào thực chất, những năm qua, huyện Như Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp tổ dân phố, thôn, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao... qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lối sống trong các tầng lớp nhân dân.

Người dân xã Thượng Ninh (Như Xuân) xây dựng hố rác, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

         Ở các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện thì tích cực hưởng ứng phong trào với nhiều hoạt động theo đặc thù từng lĩnh vực. Điển hình như hội liên hiệp phụ nữ triển khai phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội người cao tuổi triển khai phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Hội khuyến học với phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”. Liên đoàn lao động huyện với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi”...

         Trong quá trình triển khai, huyện Như Xuân luôn quan tâm nâng cao chất lượng danh hiệu, để mỗi gia đình văn hóa được công nhận đều có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Với những giải pháp linh động, hiệu quả, trong nhiều năm qua, số gia đình, khu phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện đều tăng lên. Nếu như năm 2015, danh hiệu gia đình văn hóa có 10.951 hộ, đạt 67,6% thì đến năm 2018 tăng lên 11.694 hộ, đạt 69,87%. Danh hiệu khu phố, thôn văn hóa năm 2015 có 108 đơn vị, đạt 59% đến năm 2018 có 145 đơn vị, đạt 79,23%. Thông qua phong trào, những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn, phát huy. Nền nếp gia đình con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vợ chồng chung thủy, anh em hòa thuận, đoàn kết... được giữ gìn, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết bền vững...

         Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, khu phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa trong thời gian tới, huyện Như Xuân xác định, việc đưa nhiệm vụ “Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình” vào nghị quyết lãnh đạo và được triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực ở mỗi phòng, ban, đơn vị, địa phương theo lộ trình từng tháng, quý, năm; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân như: Vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... góp phần xây dựng huyện Như Xuân phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguon: baothanhhoa.vn