Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện Như Xuân năm 2019

            Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp dân của thường trực UBND huyện như sau:

Số TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 7 tháng 01 (thứ 2)

2

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 01 (thứ 3)

3

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 02 (thứ 3)

4

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 02 (thứ 6)

5

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 3 (thứ 3)

6

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 3 (thứ 6)

7

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 5 tháng 4 (thứ 6)

8

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 4 (thứ 2)

9

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 6 tháng 5  (thứ 2)

10

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 5 (thứ 4)

11

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 6 (thứ 4)

12

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 17 tháng 6 (thứ 2)

13

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 5 tháng 7 (thứ 6)

14

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 7 (thứ 2)

15

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 8 (thứ 5)

17

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 6 tháng 9 (thứ 6)

18

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 16 tháng 9 (thứ 2)

19

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 7 tháng 10 (thứ 2)

20

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 10 (thứ 3)

21

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 11 (thứ 3)

22

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 11 (thứ 6)

23

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 12 (thứ 5)

24

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 16 tháng 12 (thứ 2)

Thời gian tiếp công dân : Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước;

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân của HĐND&UBND huyện; tại trụ sở làm việc của UBND huyện (Tầng 1 toà nhà 2 tầng).

( Văn phòng HĐND&UBND huyện)