Phương án sắp xếp đơn vị hành chính huyện Như Xuân

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NHƯ XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  20 /PA-UBND

 Như Xuân, ngày 19  tháng 3 năm 2019

PHƯƠNG ÁN

Sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Như Xuân

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2019; Công văn số 356/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/3/2019 của Sở Nội vụ về rà soát, báo cáo Phương án sắp xếp đơn vị hành chính; UBND huyện Như Xuân xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Huyện Như Xuân có diện tích tự nhiên 72.171,84 ha, dân số 67.595 người; có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 17 xã và 01 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính, huyện Như Xuân còn 17 xã, thị trấn chưa đạt 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định, cụ thể: có 14 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, 13 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 9 xã,thị trấn chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số cần phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong những năm qua, huyện Như Xuân đã tổ chức lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị; tập trung đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày một hoàn thiện… Những thay đổi đó đã và đang đặt ra yêu cầu cần phải tổ chức chính quyền đô thị thay thế cho chính quyền nông thôn. Vì vậy, việc nhập xã vào thị trấn là cần thiết để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch hệ thống đô thị, góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa của huyện và của tỉnh.

II. PHƯƠNG ÁN NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC HUYỆN

1. Hiện trạng các đơn vị hành chính liên quan đến nhập đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

1.1. Xã Yên Lễ có diện tích tự nhiên 2.658,17 ha, dân số 4.673 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Thượng Ninh; Nam giáp thị trấn Yên Cát, xã Tân Bình; Đông giáp xã Xuân Khang, huyện Như Thanh; Tây giáp xã Hóa Quỳ, xã Cát Tân.

1.2. Thị trấn Yên Cát,có diện tích tự nhiên 468,63 ha, dân số 4.404 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Yên Lễ; Nam giáp xã Bình Lương; Đông giáp xã Tân Bình; Tây giáp xã Yên Lễ

1.3. Xã Xuân Quỳ có diện tích tự nhiên 1.826,97 ha, dân số 2.146 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Cát Vân; Nam giáp xã Xuân Hòa; Đông giáp xã Hóa Quỳ; Tây giáp xã Thanh Hòa.

1.4. Xã Hóa Quỳ có diện tích tự nhiên 2.654,91ha, dân số 5.193 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Yên Lễ; Nam giáp xã Xuân Quỳ, xã Xuân Hòa ; Đông giáp xã Bình Lương; Tây giáp xã Cát Tân, Cát Vân.

2. Phương án nhập đơn vị hành chính

2.1.  Nhập nguyên trạng xã Yên Lễ  (diện tích tự nhiên 2.658,17 ha, dân số 4.673 người) vào  thị trấn Yên Cát  (diện tích tự nhiên 468,63 ha, dân số 4.404 người).

Sau khi nhập thị trấn Yên Cát có diện tích tự nhiên 3.036,97 ha, dân số 9.077 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Thượng Ninh; Nam giáp xã Bình Lương; Đông giáp xã Tân Bình, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh;Tây giáp xã Hóa Quỳ, xã Cát Tân.

2.2.  Nhập nguyên trạng xã Xuân Quỳ (diện tích tự nhiên 1.826,97 ha, dân số 2.146 người) vào  xã Hóa Quỳ (diện tích tự nhiên 2.654,91ha, dân số 5.193 người).

Sau khi nhập xã Hóa Quỳ  có diện tích tự nhiên 4.481,85 ha, dân số 7.339 người.

Địa giới hành chính: Bắc giáp xã Yên Lễ, Cát Vân; Nam giáp xã Xuân Hòa; Đông giáp xã Bình Lương; Tây giáp xã Thanh Hòa.

3. Sau khi nhập, thành lập đơn vị hành chính

Huyện Như Xuân có diện tích tự nhiên 72.171,84 ha, dân số 67.595 người; còn 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 xã, 01 thị trấn.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí, chuyên môn nghiệp vụ để huyện thực hiện xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Đề án.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có chính sách bố trí cán bộ sau khi sáp nhập phù hợp với tình hình và đảm bảochế độ, chính sách.

- Xem xét việc sáp nhập các đơn vị trường học phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và điều kiện thưc tế để đảm bảo việc học tập của học sinh được thuận lợi.

(Có Biểu tổng hợp số 01, 02, 03 kèm theo)

Trên đây là Phương án sắp xếp đơn vị hành chính, UBND huyện Như Xuân báo cáo Sở Nội vụ./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- TTHU; TTHĐND huyện (b/c);

- Lưu: VT;NV(2b).

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Bá Hùng