Thời gian, địa điểm và hình thức lấy ý kiến cử tri

Điều 11. Thời gian lấy ý kiến ( trích Nghị định 54/2018/NĐ-CP)

2. Đối với việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

a) Sau khi xây dựng Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản kèm theo mẫu Phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn cấp huyện;

b) Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản kèm theo mẫu Phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri theo từng thôn, tổ dân phố;

c) Trong thời gian tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã tổ chức và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định này;

d) Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, Ủy ban nhân cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri của Ủy ban nhân dân cấp dưới, Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định này.

* Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ( trích Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 25/3/2019 của UBND huyện Như Xuân)

          - Lập, niêm yết danh sách cử tri tại các xã, thị trấn thuộc đối tượng sáp nhập theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước 15/4/2019.

          - Tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn thuộc đối tượng sáp nhập theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước 25/5/2019.

( Văn phòng HĐND&UBND)