Thường trực UBND huyện

                                     

                                               ÔNG: NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG 

                                        - Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện

                                 - Ngày sinh: 19/10/1968

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             

 

                                                      ÔNG: NGUYỄN HỮU TUẤT

                                                         - Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND huyện

   - Ngày sinh: 12/6/1986

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         

                                                         ÔNG:  LÊ ANH TUẤN

                                             - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

 - Ngày sinh: 12/01/1978

 

 

Phòng Nội vụ