CÁC ĐƠN VỊ HCSN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

I- TRUNG TÂN VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Ông: Cao Tiến Dũng  - Giám đốc. 

 Sô điện thoại: 0919728669

II- TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Ông: Đồng Văn Thanh - Giám đốc.

Sô điện thoại: 0973296123