Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thực hiện Công văn số 1766-CV/BTGTU, ngày 01/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 15/3/2024.

Để Cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng và khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; giúp cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Tổ chức tạo đường link và gắn banner quảng bá về thông tin, thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII - Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (địa chỉ website: https: baocaovien.vn)

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vụ trang; cán bộ quản lý lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục – đào tạo; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của báo cáo viên, tuyên truyền viên và là tiêu chí trong việc bình xét thi đua. Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả tham gia của địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua hệ thống zalo nhóm TUYÊN GIÁO NHƯ XUÂN trước 15h, ngày cuối cùng của mỗi tuần thi.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, các trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

Tra cứu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của cuộc thi tại địa chỉ website: https://baocaovien.vn.

                                                                                                                     Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch