QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh hộ dân tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Phong năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Như Xuân; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Nội dung thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3); Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Phong năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Thanh Phong về việc đề nghị điều chỉnh hộ tham gia Dự án hỗ trợ phát sản xuất cộng đồng năm 2023 (thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025);

tải văn bản tại đây