QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường giao thông khu trung tâm đoạn tại thôn Nghịu, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân

Căn cứ Quyết định Số 2720/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023 thực hiên chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường giao thông khu trung tâm đoạn tại thôn Nghịu, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của UBND xã Xuân Hòa và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 154/TĐ-KTHT ngày 25/12/2023.

tải văn bản tại đây