QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 117/NĐ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 393/TTr- BQLDA ngày 01/12/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 152/TĐ-KTHT ngày 20/12/2023,

tải văn bản tại đây