V/v triển khai Luật Tiếp cận thông tin.

Thực hiện Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công văn số 2750/STPPBGDPL ngày 12/12/2023 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được thực hiện đầy đủ, qua đó tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây