Như Xuân đẩy mạnh công tác giảm nghèo về thông tin

Công tác giảm nghèo về thông tin là nội dung quan trọng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang được huyện Như Xuân triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân.

UBND huyện Như Xuân tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực trong công tác thông tin cho đội ngũ công chức cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, khu phố.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Dự án 6, ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06 về hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, bám sát Thông tư 06 và các kế hoạch của tỉnh trong công tác giảm nghèo về thông tin, huyện Như Xuân cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch nhằm tăng cường nội dung và cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và thông tin sâu rộng tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương đến với đông đảo người dân. Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin thiết yếu của xã hội, nhất là những người nghèo, người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Lê Anh Tuấn cho biết: Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 16/6/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Như Xuân giai đoạn 2021 - 2025. Huyện đã triển khai đầy đủ các nội dung của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên đài truyền thanh, truyền hình của huyện và của các xã, thị trấn. Tuyên truyền thông qua các hội nghị triển khai từ huyện đến cơ sở, thông qua các cuộc họp của ban chỉ đạo. Các hội nghị của huyện, của các xã, thị trấn các thôn, khu phố đều được lồng ghép để tuyên truyền đầy đủ các nội dung của chương trình. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin, UBND huyện Như Xuân đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền các nội dung của dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên hệ thống truyền thanh. Triển khai, tổ chức thực hiện nội dung Tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho các thôn bản nghèo trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo về thông tin đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai thực hiện tích cực. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có các cơ quan báo chí của tỉnh; in, cấp phát tờ rơi tuyên truyền các mô hình giảm nghèo. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện. Hiện nay, toàn huyện có 127 thôn, làng, khu phố có tổ công nghệ số cộng đồng; 16/16 xã, thị trấn đều có điểm bưu điện văn hóa xã, cung cấp thông tin phục vụ Nhân dân.

Các điểm bưu điện văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân góp phần cung cấp thông tin phục vụ Nhân dân.

Hiện nay, 16/16 xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh vô tuyến trong đó có 1 hệ thống đài truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cung cấp thông tin thiết yếu cho Nhân dân được đảm bảo, kịp thời và chính xác, góp phần thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững và phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã. Hệ thống truyền thanh cơ sở đã hoạt động thường xuyên có hiệu quả, tiếp sóng, thu phát các chương trình của Đài Truyền thanh huyện; xây dựng các tin, bài, nội dung để phát sóng hàng ngày. Trong đó, hệ thống truyền thanh đều dành thời lượng lớn để tuyên truyền về công tác giảm nghèo; phổ biến, biểu dương những mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, những điển hình tiên tiến trong và ngoài địa phương để Nhân dân được cập nhật, học hỏi những cách làm hay, phù hợp và hiệu quả nhất. Hằng năm, huyện Như Xuân và các xã, thị trấn đều dành nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh. Đồng thời, căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, huyện cũng đã kiến nghị sự hỗ trợ của tỉnh và từ các nguồn lực khác đầu tư nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cơ sở, qua đó tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững. Định hướng đến năm 2024, huyện Như Xuân sẽ triển khai thực hiện mô hình đài truyền thanh thông minh cấp huyện và 6 đài truyền thanh thông minh cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống đài truyền thanh nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác tuyên truyền.

Song song với đó, huyện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Hiện nay, 16/16 xã, thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến; 100% lãnh đạo cấp ủy từ cấp xã đến cấp huyện, 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành; 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tại bộ phận một cửa, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực trong công tác thông tin, huyện Như Xuân đã tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho công chức cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, khu phố. Riêng năm 2023, huyện đã tổ chức lớp tập huấn cho 160 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách chuyển đổi số của các xã, thị trấn; tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Xuân.

Bên cạnh việc thực hiện công tác giảm nghèo về thông tin, huyện Như Xuân đã xây dựng kế hoạch truyền thông về giảm nghèo đa chiều nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của chương trình về các điển hình tiên tiến, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Thông qua công tác truyền thông giúp cho người dân nắm bắt được đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Từ đó định hướng người dân cùng tham gia và quản lý các chương trình có hiệu quả hơn. Huyện Như Xuân đã tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại về công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn cho người dân và cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Riêng năm 2023, ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn tổ chức trên 20 hội nghị triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, trên 20 hội nghị lồng ghép và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của mỗi người dân, công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện Như Xuân đã và đang đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay, tổng số hộ nghèo rà soát năm 2023 áp dụng chính sách cho năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân là 1.661 hộ, chiếm tỷ lệ 9,94%; hộ cận nghèo là 2.677 hộ, chiếm tỷ lệ 16,03%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 0,22%, vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao là 106%.

                                                                                                                  Bài và ảnh: Ngọc Huấn