Về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.

Thực hiện Công văn số 15285/UBND-KSTTHCNC ngày 11/10/2023 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó UBND tỉnh đã đánh giá: “Sau 5 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018); các cơ quan, ban, ngành và các địa phương đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, minh bạch trong quản lý nhà nước, bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật; chưa lập danh mục thông tin phải công khai, được cung cấp và đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử theo quy định; một số thông tin đăng tải chưa kịp thời hoặc không đầy đủ, …”. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Như Xuân trong thời gian tới,

tải văn bản tại đây