KẾ HOẠCH Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các điểm trường cấp học Mầm non, Tiểu học giai đoạn 2023-2025

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Đề án sắp xếp các trường MN, TH, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên đại bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2021 -2025;

tải văn bản tại đây