THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020)

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 11/4/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 40/TB-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

tải văn bản tại đây