THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/8/2021)

Căn cứ Báo cáo số 06/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 11/4/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/8/2021)

tải văn bản tại đây