QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo trường TH Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy

Căn cứ Văn bản số 224/TD-PCCC ngày 16/6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình Nâng cấp, cải tạo trường TH Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 64/KTHT-TĐ ngày 06/7/2023 (kèm theo Tờ trình số 12/TTr-THXB ngày 16/6/2023 của Trường TH Xuân Bình).

tải văn bản tại đây