Hội Nông dân huyện tích cực chuẩn bị đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xác định Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã và đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội cấp huyện.

                                                           Đại hội Nông dân thị trấn Yên Cát

       Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đại hội nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của hội, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

                                                  Một số mô hình phát tiển kinh tế của các hộ nông dân

 

                                  Xây dựng Nông thôn mới, ra quân vệ sinh môi trường nông thôn.

        Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được Hội Nông dân huyện tăng cường thực hiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Hội cũng phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình phần việc, lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông huyện lần thứ XII và Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã, đang ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng Nông thôn mới, ra quân vệ sinh môi trường nông thôn.

       Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5 năm  2023. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, với sự khẩn trương, chuẩn bị chu đáo cho đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và giai cấp nông dân trong huyện. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch