V/v thực hiện kiến nghị tại kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Thông báo kết luận kiểm tra số 5232/BTP- ĐKT ngày 27/12/2022 về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo số 2317/UBND-KSTTHC về việc thực hiện kiến nghị tại kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

tải văn bản tại đây