Hội Nông dân xã Xuân Bình phát huy vai trò vận động hội viên phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò của Hội là cầu nối, làm nòng cốt giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên trên địa bàn xã Xuân Bình. đã được Hội Nông dân xã thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

        Hội Nông dân xã Xuân Bình hiện có 430 hội viên sinh hoạt ở các chi Hội trong toàn xã. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã luôn xác định các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Từ đó, Hội đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi.”

        Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các chi Hội tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thông qua phong trào đã giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng tốt khoa học vào sản xuất, chăn nuội, trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Từ các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, hội viên nông dân đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa.

        Thời gian tới, Hội Nông dân xã Xuân Bình  tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng việc tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa thích ứng với thị trường dựa trên tiềm năng và thế mạnh của địa phương.  Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.\

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch